REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
CARE ACCESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dalej jako: „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO
  1. Regulamin ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Care Access Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonego przez Care Access Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwierzynieckiej 6, lok U4, 00-719 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001033183, NIP: 5273053802 wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
  2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Przychodnia Care Access, zlokalizowanym przy ul. Zwierzynieckiej 6, lok U4, 00-719 Warszawa (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).
  3. Z Podmiotem Leczniczym można skontaktować się telefonicznie na numer 22 611 05 41 lub drogą elektroniczną na adres e-mail careaccess.pl@careaccess.com.
  4. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
   a.) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, ze zm., dalej jako: „Ustawa o działalności leczniczej”) i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545, ze zm., dalej jako: „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”).
   b.) wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
   c.) Regulaminu.
  5. Regulamin stosownie do postanowień art. 24 Ustawy o działalności leczniczej określa:
   a.) firmę Podmiotu Leczniczego;
   b.) cele i zadania Podmiotu Leczniczego;
   c.) strukturę organizacyjną Zakładu Leczniczego;
   d.) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
   e.) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
   f.) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego;
   g.) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
   h.) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
   i.) zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
   j.) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu Leczniczego.
  6. Regulamin nie określa wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób wskazany w art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielanych za odpłatnością, ponieważ Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat od pacjentów za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób wskazany w art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i za udzielane świadczenia zdrowotne. W przypadku pobierania opłat od pacjentów, zostaną one wskazane w Regulaminie.
 2. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
  1. RCelem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych, w tym także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Podmiot leczniczy tworzony jest na potrzeby profilaktyki zdrowotnej pacjentów, prowadzenia wstępnych badań przesiewowych, dokonywania badań diagnostycznych w ramach wstępnej selekcji pacjentów do badań klinicznych oraz prowadzenia badań klinicznych.
  2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
   a.) pobieranie od pacjentów materiału biologicznego do badań;
   b.) wykonywanie badań diagnostycznych;
   c.) analiza wyników badań oraz przekazywanie pacjentom informacji o stanie ich zdrowia;
   d.) udzielanie porad i konsultacji medycznych, w tym osobiście oraz telefonicznie;
   e.) monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
   f.) monitorowanie przestrzegania zaleceń przez pacjenta;
   g.) wykonywanie innych czynności medycznych w ramach prowadzonych badań klinicznych;
   h.) edukacja pacjentów i promocja zdrowia.
 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK
  1. W Zakładzie Leczniczym powołano jednostkę organizacyjną Przychodnia Care Access Warszawa, w ramach której wyróżnia się następujące rodzaje komórek organizacyjnych:
   a.) Poradnia chorób wewnętrznych;
   b.) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
  2. W ramach Zakładu Leczniczego wyróżnia się także rejestrację medyczną.
  3. Zadaniem komórek organizacyjnych jest odpowiednio:
   a.) Poradnia chorób wewnętrznych
   i.udzielanie konsultacji medycznych z zakresu chorób wewnętrznych, w tym osobiście i telefonicznie;
   ii.orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
   iii.monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
   iv.wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe badania, zabiegi i konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;
   v.nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowanie stosowania się pacjenta do zaleceń;
   vi.promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
   vii.realizacja zadań z zakresu badań i rozwoju w ochronie zdrowia (w ramach badań klinicznych);
   viii.realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.
   b.) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
   i.pobranie materiału biologicznego od pacjenta lub przyjęcie materiału pobranego przez pacjenta poza siedzibą Zakładu Leczniczego;
   ii.oznaczenie, przechowywanie oraz przygotowanie i wydanie materiału biologicznego do transportu;
   iii.wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych i zabiegów, w tym pomiar wagi, wzrostu, pomiar ciśnienia, EKG;
   iv.wydawanie pacjentom wyników badań diagnostycznych;
   v.udzielanie pacjentom informacji dotyczących przygotowania się do badań diagnostycznych i zabiegów;
   vi.promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
   vii.realizacja zadań z zakresu badań i rozwoju w ochronie zdrowia (w ramach badań klinicznych);
   viii.realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.
  4. Wszystkie komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy w zakresie swojego działania.
  5. Ilość stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych jest określana na bieżąco przez kierownika Podmiotu Leczniczego.
  6. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska, w ramach których udzielane są świadczenia zdrowotne:
   a.) lekarz;
   b.) pielęgniarka.
  7. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania poszczególnych stanowisk należy w szczególności odpowiednio:
   a.) Lekarz
   i.udzielanie świadczeń zdrowotnych;
   ii.wydawanie zleceń lekarskich;
   iii.orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;
   iv.promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
   v.monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;
   vi.wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe badania, zabiegi i konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;
   vii.prowadzenie dokumentacji medycznej;
   viii.nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowanie stosowania się pacjenta do zaleceń.
   b.) Pielęgniarka
   i.realizacja zleceń lekarskich w procesie opieki nad pacjentem;
   ii.rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
   iii.rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
   iv.samodzielne udzielanie w dozwolonym zakresie świadczeń zdrowotnych;
   v.prowadzenie dokumentacji medycznej;
   vi.promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
  2. Podmiot Leczniczy w zakresie prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   a.) W poradni chorób wewnętrznych:
   i.chorób wewnętrznych (kod resortowy dziedziny medycyny: 07, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: leczenie ambulatoryjne specjalistyczne HC. 1.3.3.);
   ii.zdrowia publicznego (kod resortowy dziedziny medycyny: 78, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: pozostała opieka ambulatoryjna HC.1.3.9.);
   iii.zdrowia publicznego (kod resortowy dziedziny medycyny: 78, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: badania i rozwój w ochronie zdrowia HC.R.3);
   iv.promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kod resortowy dziedziny medycyny: 107, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: oświata i promocja zdrowia HC.6.7.).
  3. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym:
   i.diagnostyki laboratoryjnej (kod resortowy dziedziny medycyny: 10, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: pozostałe usługi pomocnicze HC.4.9.);
   ii.chorób wewnętrznych (kod resortowy dziedziny medycyny: 07, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: pozostałe usługi pomocnicze HC.4.9.);
   iii.zdrowia publicznego (kod resortowy dziedziny medycyny: 78, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: pozostała opieka ambulatoryjna HC.1.3.9.);
   iv.zdrowia publicznego (kod resortowy dziedziny medycyny: 78, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: badania i rozwój w ochronie zdrowia HC.R.3);
   v.promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kod resortowy dziedziny medycyny: 107, kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: oświata i promocja zdrowia HC.6.7.).
 5. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Zakład Leczniczy zlokalizowany przy ul. Zwierzynieckiej 6 lokal U4, 00-719 Warszawa.
  2. Miejscem udzielania telefonicznie świadczeń zdrowotnych jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
  3. Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.
  4. Zakład Leczniczy działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach: 8:00-20:00.
 6. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie.
  2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach, w szczególności:
   a.) wstępnych badań przesiewowych;
   b.) akcji promocji zdrowia;
   c.) profilaktyki zdrowotnej;
   d.) wstępnej selekcji do badań klinicznych;
   e.) badań klinicznych i rekrutacji do badań klinicznych;
   f.) opieki i nadzoru po zakończeniu badań klinicznych (w zakresie przewidzianym w protokole badania klinicznego);
   g.) w innych sytuacjach przewidzianych przez personel medyczny.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
   a.) wybranym osobom w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych i akcji profilaktyki zdrowia oraz wstępnych badań związanych z badaniami klinicznymi – Podmiot Leczniczy określi kryteria kwalifikacji pacjentów do akcji i badań, w ramach których udzielane są świadczenia zdrowotne przed przystąpieniem do ich realizacji. Informacje te zostaną udostępnione w Zakładzie Leczniczym oraz na stronie internetowej www.careaccess.pl;
   b.) uczestnikom zakwalifikowanym do badań klinicznych oraz uczestnikom biorącym udział w rekrutacji do badań klinicznych.
   1. Przebieg oraz organizacja świadczeń zdrowotnych zapewnia pacjentom właściwą dostępność i jakość tych świadczeń w jednostce i komórkach organizacyjnych Zakładu Leczniczego.
  4. W każdym przypadku świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta i obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Świadczenia zdrowotne udzielane są osobiście w Zakładzie Leczniczym lub telefonicznie.
  6. Świadczenia zdrowotne telefoniczne udzielane są w ramach telekonsultacji.
  7. Telekonsultacje mogą odbywać się na dwa sposoby:
   a.) w umówionym uprzednio terminie – wówczas lekarz zainicjuje kontakt telefoniczny z pacjentem (na numer telefonu podany przez pacjenta);
   b.) w uzasadnionych przypadkach bez uprzedniego umówienia terminu (opcja dostępna dla uczestników badań klinicznych) – uczestnicy badań klinicznych otrzymają numer kontaktowy oraz zostaną szczegółowo poinformowani o sposobie realizacji telekonsultacji.
  8. Świadczenia zdrowotne udzielane są na rzecz pacjentów, którzy zostali zarejestrowani na wizytę w Zakładzie Leczniczym, a w przypadku akcji i badań, o których mowa w pkt. 6.3. a) Regulaminu na zasadach określonych w informacjach udostępnionych przez Podmiot Leczniczy przed przystąpieniem do ich realizacji.
  9. Rejestracji na wizytę można dokonać:
   a.) bezpośrednio w rejestracji Zakładu Leczniczego;
   b.) za pośrednictwem osoby trzeciej, np. w przypadku osoby małoletniej;
   c.) telefonicznie pod numerem telefonu 22 611 05 41.
  10. W celu dokonania rezerwacji pracownik dokonujący rezerwacji odnotowuje dane osobowe pacjenta.
  11. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać dokument tożsamości, udzielić innych informacji niezbędnych dla zarejestrowania się̨ na wizytę i wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.
  12. Po dokonaniu rejestracji na wizytę, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.
  13. W przypadku konieczności wykonania badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, świadczenia te realizowane są:
   a.) niezwłocznie w Podmiocie Leczniczym;
   b.) w innym podmiocie wykonującym działalność leczniczą na podstawie umowy o współpracy z Podmiotem Leczniczym na podstawie skierowania Podmiotu Leczniczego. Świadczenia zdrowotne realizowane są niezwłocznie lub w terminie określonym w umowie z Podmiotem Leczniczym.
  14. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych, pacjentowi zapewnia się:
   a.) świadczenia zdrowotne;
   b.) środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z decyzją uprawnionej osoby wykonującej czynności medyczne w Podmiocie Leczniczym, z zastrzeżeniem pkt. 6.17 Regulaminu;
   c.) dostęp do pomieszczenia, w którym udzielone będzie świadczenie zdrowotne.
  15. Pacjent nie ponosi kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym ani u innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które zawarły umowę o współpracy z Podmiotem Leczniczym i do których pacjent został skierowany przez Podmiot Leczniczy.
  16. Pacjent może ponosić koszty zakupu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych środków, których stosowanie zostanie zalecone pacjentowi po opuszczeniu Zakładu Leczniczego.
 7. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
  1. Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki i leczenia pacjentów.
  2. Współdziałanie, o którym mowa wyżej, może w szczególności polegać na realizowaniu przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą na zlecenie Podmiotu Leczniczego określonych czynności diagnostycznych i medycznych.
  3. Podmiot Leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie umowy o współpracy. Umowa o współpracy obejmuje zasady i warunki kierowania pacjentów do innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, termin realizacji świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot wykonujący działalność leczniczą, zasady sprawowania nadzoru nad pacjentem oraz finansowania świadczeń zdrowotnych.
  4. Podmiot Leczniczy udostępnia innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjenta, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.
  5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 8. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
  1. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi oraz innym uprawnionym podmiotom i organom.
  2. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Dokumentację medyczną udostępnia się:
   a.) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie Zakładu Leczniczego, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
   b.) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
   c.) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
   d.) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
   e.) na informatycznym nośniku danych.
  4. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
  5. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
  6. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w pkt. 8.3. d) i e) Regulaminu, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 9. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO
  1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd Care Access spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest kierownikiem Podmiotu Leczniczego, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej (dalej: „Kierownik”).
  2. Kierownik kieruje jednostką i komórkami organizacyjnymi.
  3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania. W szczególności do zadań Kierownika należy:
   a.) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianami rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii;
   b.) nadzorowanie osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz Podmiotu Leczniczego w zakresie wywiązywania się przez nie z obowiązków oraz przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i wewnętrznych regulacji Podmiotu Leczniczego;
   c.) kierowanie pracą podległego personelu;
   d.) sprawowanie nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
   e.) sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
   f.) sprawowanie nadzoru nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych;
   g.) sprawowanie nadzoru nad gospodarką lekową Zakładu Leczniczego;
   h.) zatwierdzanie procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych;
   i.) realizacja polityki finansowej Podmiotu Leczniczego;
   j.) opracowywanie planów finansowych Podmiotu Leczniczego oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
   k.) projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami organizacyjnymi Podmiotu Leczniczego;
  5. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrektora Medycznego.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin znajduje zastosowanie do osób zatrudnionych w Podmiocie Leczniczym (niezależnie od formy zatrudnienia), osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym oraz wobec pacjentów Podmiotu Leczniczego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Regulamin zostaje podany do wiadomości osób zatrudnionych i współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
  4. Regulamin zostaje udostępniony do wiadomości pacjentów w Zakładzie Leczniczym. Podmiot Leczniczy udostępnia aktualne informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej, przez ich wywieszenie w widoczny sposób i na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego: www.careaccess.pl Dotyczy to:
   a.) rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
   b.) zasad udostępniania dokumentacji medycznej.
  5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane w takiej samej formie, w jakiej został przyjęty Regulamin. Zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości osób zatrudnionych i współpracujących z Podmiotem Leczniczym oraz pacjentów.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.02.2024 r.

Rupinder Kaur Bancil

Prezes Zarządu

Sylwia Agnieszka Borek

Członek Zarządu