Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 5 luty 2024

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka prywatności" lub "Polityka") opisuje, w jaki sposób Care Access Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwierzynieckiej 6 („CARE" lub „Spółka”) przetwarza i zabezpiecza dane osobowe, zdefiniowane poniżej, za pośrednictwem strony internetowej CARE znajdującej się pod adresem www.careaccess.pl ("Strona internetowa" lub „Strona”) - niniejsza Polityka może mieć zastosowanie również do niektórych innych powiązanych usług świadczonych przez CARE, wspominanych poniżej (łącznie "Usługi"). Odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do „Ciebie” lub "użytkownika" odnoszą się zarówno do Ciebie jako użytkownika, jak i każdej osoby lub podmiotu, w imieniu którego działasz. Zapoznaj się również z naszym Regulaminem, aby uzyskać informacje na temat warunków prawnych regulujących korzystanie ze Strony internetowej.

CARE jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszej Polityce prywatności. Korzystanie z naszych Usług, powoduje przetwarzanie, w tym gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników, zgodnie z niniejszą Polityką. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane bez jego zgody do innych celów niż umożliwienie korzystania i dostarczenie pełnych funkcjonalności Strony internetowej. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacyofficer@careaccess.com.

Regulacje Prawne

Dane osobowe przetwarzane są przez CARE na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również w innych mających zastosowanie aktach prawnych (łącznie „przepisy o ochronie danych”).

Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

CARE to międzynarodowa sieć ośrodków badań klinicznych. Przeprowadzamy badania kliniczne zarówno w naszych ośrodkach jak w współpracujemy z ośrodkami Partnerskimi. Tworzymy programy badań klinicznych w gabinetach lekarskich i wyposażamy je w zasoby niezbędne do oferowania badań klinicznych jako opcji opieki dla ich pacjentów. Oferujemy pacjentom możliwości udziału w badaniach klinicznych dotyczących różnych schorzeń. Użytkownikami Usług CARE są lekarze, sponsorzy, organizacje badawcze działające na zlecenie (CRO), specjaliści ds. badań klinicznych, pacjenci i inne osoby, które odwiedzają nasze strony internetowe lub wchodzą z nami w interakcje (np. odwiedzając klinikę, przeprowadzając wstępne badania telefoniczne, wypełniając formularze kontaktowe zamieszczone na Stronie internetowej, itp.).

Dane osobowe użytkowników, przetwarzane są przez CARE w celu świadczenia przez Spółkę Usług, przede wszystkim: w celu realizacji zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CARE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO; w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CARE jak ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, realizacja celów wewnętrznych i korporacyjnych Spółki, w tym promowanie działalności CARE, realizacja zgłoszeń przez formularze kontaktowe; przetwarzanie plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej i lepsze dopasowanie Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO; w innych celach opisanych poniżej, a gdy ma to zastosowanie – także na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku danych osobowych wrażliwych).

Okres Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez CARE przez okres realizacji celów dla których zostały zebrane i są wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody użytkownika, która była podstawą dla przetwarzania jego danych, chyba że CARE może skorzystać z innej podstawy prawnej dla przetwarzania takich danych.

Nie Sprzedajemy Danych Osobowych Użytkowników

CARE nie sprzedaje ani nie udostępnia (zgodnie z definicją tych terminów w przepisach o ochronie danych) danych osobowych stronom trzecim lub firmom niepowiązanym, z wyjątkiem świadczenia Usług na żądanie użytkownika, na podstawie jego zgody na ujawnienie takich danych osobowych, lub gdy udostępniamy dane osobowe firmom lub konsultantom pracującym w naszym imieniu na podstawie stosowanych umów powierzenia lub umów o zachowaniu poufności.

Przetwarzane Dane Osobowe

Rodzaj danych osobowych, które przetwarzamy podczas korzystania z Usług CARE lub innej interakcji z CARE, opisano w tej sekcji i obejmują one zarówno dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, jak i dane osobowe, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Strony internetowej.

Do celów niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe" oznaczają informacje o osobie fizycznej, w tym między innymi: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, miasto, kod pocztowy, datę urodzenia i płeć, a także dane przeglądania i dane logowania (zgodnie z definicją poniżej), takie jak internetowe pliki cookie lub adresy IP. Dane osobowe są definiowane szeroko i obejmują wszelkie informacje, które mogą, chociażby pośrednio odnosić się do osoby fizycznej.

"Dane osobowe wrażliwe" są szczególnym rodzajem danych osobowych i obejmują między innymi chronione informacje zdrowotne. CARE nie gromadzi danych osobowych wrażliwych za pośrednictwem Strony internetowej, ale mogą one być gromadzone za pośrednictwem usług (np. podczas wizyty w klinice, wstępnych badań telefonicznych itp.).

Dane Osobowe Udostępniane CARE

Udostępniane dane osobowe: Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić CARE swoje dane osobowe, mogą one obejmować dane kontaktowe (jak imię i nazwisko oraz adres e-mail). Dane kontaktowe udostępniane są CARE przede wszystkim w momencie korzystania przez użytkownika z formularzy kontaktowych znajdujących się na Stronie internetowej.

W jaki sposób możemy przetwarzać dane osobowe: CARE może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia czy kwalifikuje się on do udziału w badaniach klinicznych, w celu przeprowadzenia badań przesiewowych, w celu wypełnienia zobowiązań regulacyjnych, do celów audytu wewnętrznego, sprawozdawczości i zapewnienia jakości oraz w każdym innym celu opisanym na stronie, na której użytkownik udostępnił swoje dane osobowe. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika żadnym stronom z wyjątkiem usługodawców, z którymi wiążą nas stosowne umowy.

Do celów Rekrutacji i Zatrudniania: Więcej informacji na temat działań CARE związanych z rekrutacją i zatrudnianiem w odniesieniu do danych osobowych użytkownika można znaleźć w sekcji Rekrutacja i zatrudnianie poniżej.

Dane Osobowe, Które Mogą Być Gromadzone Automatycznie

Dane logowania: Podobnie jak wielu operatorów stron internetowych, zbieramy informacje, które przeglądarka internetowa wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową CARE ("Dane logowania"). Te dane mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki oraz informacje statystyczne dotyczące korzystania z witryn internetowych, odwiedzanych Stronę internetową, godziny i daty wizyty, czasu spędzonego na stronach i innych statystyk.

W jaki sposób wykorzystujemy osobowe dane logowania: Wykorzystujemy dane osobowe gromadzone automatycznie w celu rozwiązywania problemów technicznych Strony internetowej i w inny sposób ulepszania naszych Usług. Zebrane dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

Pliki cookie, piksele i podobne technologie: Zbieramy również informacje o korzystaniu ze Strony internetowej za pomocą technologii śledzenia, takich jak pliki cookie. Plik "cookie" to unikalny plik tekstowy przesyłany do komputera użytkownika w celu śledzenia jego zainteresowań i preferencji oraz rozpoznawania go jako powracającego użytkownika naszej Strony internetowej. Pliki cookie stanowią dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych. Użytkownik może zrezygnować z niektórych plików cookie, jak opisano poniżej.

Plik cookie nie jest powiązany z innymi danymi osobowymi; jest wykorzystywany w formie zbiorczej z innymi danymi użytkowników Strony internetowej w celu generowania raportów statystycznych dotyczących sposobu nawigacji i korzystania ze Strony.

Korzystamy z usług stron trzecich w celu śledzenia analitycznego stron internetowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były wykorzystywane przez strony trzecie do analizy, może samodzielnie zablokować takie pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej lub zainstalować w przeglądarce odpowiedni dodatek blokujący takie pliki.

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszych witryn internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie ograniczy ich funkcjonalność.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe z plików cookie, pikseli i podobnych technologii: Używamy tych informacji do śledzenia funkcjonalności Strony internetowej i identyfikowania odwiedzających. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tych danych osobowych. Używamy również plików cookie, pikseli i podobnych technologii w celu ulepszania naszych Usług i mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych i marketingowych. Nie używamy plików cookie ani podobnych technologii w celu kierowania do użytkownika reklam lub innych działań marketingowych.

W Jaki Sposób Ujawniamy Dane Osobowe Użytkownika W CARE dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć ujawnianie danych osobowych użytkowników. Dane osobowe są ujawniane wyłącznie usługodawcom, z którymi zawarliśmy umowę o świadczenie usług. Usługodawca to podmiot lub osoba fizyczna, która może wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Istnieje jednak szereg okoliczności, w których CARE może być prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, w tym w sytuacji:

Żądania zgodnego z prawem: Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na żądanie uprawnionego organu publicznego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w odpowiedzi na żądanie organów ścigania lub w przypadku, gdy uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania zgodności z naszą Polityką prywatności lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Wydarzeń korporacyjnych: Możemy przekazać dane osobowe użytkownika podmiotowi lub osobie fizycznej, która nabywa, kupuje lub łączy się z CARE lub innymi naszymi jednostkami biznesowymi. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika będą nadal podlegać uprawnieniom i zobowiązaniom zawartym w niniejszej Polityce prywatności do czasu aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki prywatności przez podmiot przejmujący, po powiadomieniu użytkownika, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności.

Informacje Pozbawione Elementów Umożliwiających Identyfikację: Oprócz zastosowań danych osobowych opisanych powyżej, możemy usunąć możliwe do zidentyfikowania części danych osobowych użytkownika w celu utworzenia formularzy pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację ("Informacje Pozbawione Elementów Umożliwiających Identyfikację"). Informacje pozbawione danych identyfikujących mogą być kompilowane z innymi danymi w formie zagregowanej w celu ulepszenia produktu. Na przykład dane, których używamy do analizy w celu monitorowania korzystania z naszych Usług lub w celu zwiększenia funkcjonalności i łatwości obsługi Strony internetowej, są zagregowane, co oznacza, że nie możemy zidentyfikować użytkownika ani żadnej innej osoby.

Transfery i Odbiorcy Danych

CARE może udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom pośrednio lub bezpośrednio powiązanymi z CARE, w szczególności podmiotom działającym w ramach jednej grupy kapitałowej, znajdującym się w różnych lokalizacjach na całym świecie, także mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (Stany Zjednoczone Ameryki). W niektórych okolicznościach dane osobowe użytkowników są przechowywane na platformach dostawców usług, znajdujących się w chmurze internetowej. Operacje przetwarzania danych osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę̨ poza EOG następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem standardowych klauzul umownych, które zapewniają najwyższy poziom ochrony danych osobowych i zostały sporządzone na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zapewniających bezpieczeństwo danych bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

Przechowywanie, Adekwatność i Retencja Danych

CARE przechowuje dane osobowe w bezpiecznej bazie danych, zgodnie ze standardami branżowymi i przepisami o ochronie danych. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, zmiany lub usunięcia, a także zażądać informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym żądać sprostowania lub graniczenia ich przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w związku ze swoją szczególną sytuacją, kontaktując się z nami pod adresem privacyofficer@careaccess.com. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rejestry były jak najbardziej dokładne i kompletne. Użytkownik może pomóc nam w utrzymaniu dokładności swoich danych osobowych, powiadamiając nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych. Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług. Dane osobowe są usuwane lub niszczone w odpowiednim czasie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz z polityką CARE dotyczącą zarządzania dokumentacją i jej przechowywania ("Polityka zarządzania dokumentacją").

Rezygnacja

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości od CARE, może to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres privacyofficer@careaccess.com. Pewne informacje o użytkowników, w tym jego dane osobowe będą mogły być dalej przetwarzane przez CARE dla realizacji tego celu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas niezwykle ważne, CARE stosuje adekwatne i odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych, w celu zabezpieczenia Strony internetowej i uniemożliwienia nieupoważnionym podmiotom dostępu do danych osobowych użytkowników.

Strony Internetowe Osób Trzecich

Strona internetowa CARE może zawierać linki do stron internetowych nienależących do CARE. Powiązane strony internetowe nie są kontrolowane przez CARE. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do powiązanych stron internetowych spoza organizacji CARE. Zaleca się, aby użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej, do której prowadzą linki. Ponadto CARE nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych stronom trzecim, którym użytkownik zdecyduje się bezpośrednio ujawnić swoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych przez CARE w związku z naszymi Usługami.

Dzieci poniżej 16 roku życia

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy świadomie ich danych osobowych. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie używaj ani nie podawaj żadnych danych osobowych na Stronie Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, niezwłocznie je usuniemy. W przypadku wątpliwości związanych z danymi osobowymi dziecka można skontaktować się z nami pod adresem: privacyofficer@careaccess.com.

Prawa Indywidualne Do Danych Osobowych

CARE gwarantuje, że użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich stosownych praw w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez CARE, włączając w szczególności: prawo do dostępu i poprawy danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych oraz prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, może skontaktować się z privacyofficer@careaccess.com, aby zainicjować wniosek. Możemy jednak poprosić o podanie dodatkowych danych osobowych, abyśmy mogli prawidłowo zidentyfikować użytkownika w naszym zbiorze danych w celu ustalenia zgodności żądania. Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane w żądaniu wyłącznie w celu rozpatrzenia i spełnienia żądania. Jeśli użytkownik nie poda tych informacji, możemy być w stanie przetworzyć jego wniosek tylko w zakresie, w jakim jesteśmy w stanie zidentyfikować go w naszych systemach danych.

Prawo Dostępu do Danych.Użytkownik ma prawo dostępu i uzyskania kopii określonych danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat. Dostęp możliwy jest wyłącznie po zweryfikowaniu tożsamości wnioskującego użytkownika.

Prawo Do Poprawiania Danych.Użytkownik ma prawo zażądać od CARE poprawienia niedokładnych danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat.

Prawo Do Żądania Usunięcia Danych.Użytkownik ma prawo zażądać od CARE usunięcia zebranych i przetwarzanych na jego temat danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Usunięcie danych możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu żądania użytkownika, możliwego do zweryfikowania. CARE usunie dane i skieruje swoich usługodawców do ich usunięcia ze wszelkich rejestrów, chyba że dalsze przetwarzanie takich danych jest niezbędne dla CARE na podstawie odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Prawo Do Wycofania Zgody.Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo Do Wyrażenia Sprzeciwu.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie CARE.

Wszelką komunikację, zapytania, żądania skorzystania z praw do informacji (np. z prawa dostępu do danych) oraz skargi należy kierować do Inspektora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mphillips@guidehousefederal.com lub pocztą pod

  • adresem:
  • Guidehouse Europe
  • Albrechtstrabe 10C
  • 10117 Berlin, Niemcy

Czas i Format Odpowiedzi

Odpowiemy na możliwy do zweryfikowania wniosek użytkownika w terminie maksymalnie miesiąca (do 30 dni) od jego otrzymania. Jeśli nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosku w tym czasie, poinformujemy o tym na piśmie.

Dostarczymy pisemną odpowiedź pocztą lub drogą elektroniczną, w zależności od preferencji użytkownika. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić całości lub części żądania, wyjaśnimy powody, dla których nie możemy go spełnić.

Jeżeli żądania użytkownika, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, CARE zastrzega sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty za realizację wniosku, uwzględniając koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo do odmówienia podjęcia działań w związku z żądaniem. Jeśli uznamy, że wniosek uzasadnia naliczenie opłaty, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji i przedstawimy szacunkowy koszt przed realizacją wniosku.

Prawo Do Złożenia Skargi Do Organu Nadzorczego

W przypadku uznania, że CARE przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do Organu Nadzorczego, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej funkcję organu nadzorczego pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany w Niniejszej Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub istotnej zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji online. Należy okresowo sprawdzać tę Stronę, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami w naszej Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie stanowić potwierdzenie otrzymania powiadomienia o zmianach oraz związanie się zmodyfikowaną Polityką.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub skarg dotyczących praw do prywatności wynikających z niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: privacyofficer@careaccess.com.