REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CARE ACCESS

Wersja obowiązująca od dnia: 5 lutego 2022

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.careaccess.pl („Serwis”).
  2. Regulamin nie obejmuje zasad użytkowania platformy StudyTeam, usług świadczonych w ramach tej platformy ani powiązanych z nią technologii, zasady korzystania z których zostały określone w Regulaminie Świadczenia Usług Care Access lub zawartej odrębnie umowy.
  3. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz treści w nim udostępnianych jest Care Access Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zwierzyniecka 6 lok.4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0001033183, NIP: 5273053802, REGON: 525146467, kapitał zakładowy: 5000PLN („Usługodawca”).
  4. Każdy użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadcza, że jest prawidłowo umocowany do zaakceptowania Regulaminu w imieniu tego podmiotu. W takim przypadku wszelkie zawarte w Regulaminie odniesienia do użytkownika należy traktować jako odniesienia do podmiotu, w imieniu i na rzecz którego użytkownik korzysta z Serwisu.
  5. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie mobilne lub stacjonarne, komunikujące się z Internetem, wyposażone w przeglądarkę internetową.
  6. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych w ramach Serwisu użytkownik zobowiązany jest uiścić właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
 2. USŁUGA
  1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) („Usługa”). Usługa polega na umożliwieniu użytkownikom przeglądania treści Serwisu oraz korzystania z formularza kontaktowego. Usługa stanowi świadczenie jednorazowe i jest świadczona nieodpłatnie.
  2. Usługa jest świadczona w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną o treści odpowiadającej Regulaminowi, zawieranej automatycznie wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu przez użytkownika. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez użytkownika w ramach danej sesji. W przypadku ponownego skorzystania z Serwisu, dochodzi do zawarcia nowej umowy, na zasadach opisanych powyżej.
  3. Ponieważ Usługa jest świadczona na podstawie Regulaminu jako świadczenie jednorazowe, Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, według swojego uznania. W stosunku do użytkownika każdorazowo ma zastosowanie Regulamin w tej wersji, która obowiązuje w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi przez użytkownika. Odpowiedzialność za zapoznanie się z wersją Regulaminu obowiązującą w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi spoczywa na użytkowniku, a przystąpienie do korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wersji Regulaminu obowiązującej w tej chwili.
 3. LICENCJA
  1. Usługodawca udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z Serwisu na użytek prywatny użytkownika, w sposób niekomercyjny, pod warunkiem, że korzystanie to następuje w sposób zgodny z Regulaminem. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania, ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Serwisu lub wypowiedzenia powyższej licencji według własnego uznania. Ewentualne wypowiedzenie licencji ma skutek z chwilą złożenia użytkownikowi oświadczenia w tym przedmiocie przez Usługodawcę.
  2. Zamieszczenie przez użytkownika w Serwisie jakichkolwiek treści jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści na czas nieoznaczony na wszystkich istniejących w chwili zamieszczenia treści polach eksploatacji, w tym: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy treści, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udzieleniem Usługodawcy zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do treści.
 4. ZAWARTOŚĆ SERWISU
  1. Tekst, grafika, interfejs użytkownika, zdjęcia, znaki towarowe, dźwięki, muzyka, projekt, struktura, dobór oraz układ treści zawartych w Serwisie („Zawartość Serwisu”) stanowią własność Usługodawcy bądź Usługodawca jest uprawniony do korzystania z nich na innej podstawie prawnej. Zawartość Serwisu podlega ochronie na podstawie właściwych przepisów o ochronie własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  2. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Regulaminie, żadna część Serwisu ani Zawartości Serwisu nie może być kopiowana, powielana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, szyfrowana, tłumaczona lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym poprzez tworzenie witryn lustrzanych) bez wcześniejszej wyraźnej zgody Usługodawcy.
  3. Zakazane jest używanie tzw. głębokiego linkowania, metody web scraping, botów, pająków ani żadnego innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii lub podobnego lub równoważnego manualnego procesu zmierzającego do uzyskania dostępu, pozyskania, monitorowania lub kopiowania Serwisu lub Zawartości Serwisu lub jakiegokolwiek powielania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji Serwisu lub Treści Serwisu, w celu uzyskania lub podjęcia próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób, którego udostępnienie użytkownikom nie było zamierzone przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania wszelkich takich działań użytkownika.
  4. Serwis może zawierać informacje dotyczące kwestii medycznych, prawnych lub biznesowych. Informacje te nie mogą stanowić ani zastępować porady specjalisty, w tym indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane bezpośrednio lub pośrednio z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami podejmowanymi przez użytkownika w oparciu o informacje lub materiały zawarte w Serwisie. Usługodawca podejmuje wszelkie uzasadnione środki, aby informacje na tej platformie były dokładne, kompletne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z niedokładnością, niekompletnością, nierzetelnością lub brakiem aktualności informacji. Serwis zawiera również publikacje naukowe, opinie ekspertów oraz wytyczne organizacji branżowych i naukowych. Wszelkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań Usługodawcy.
 5. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa lub naruszających dobra osobiste innych osób.
  2. Zakazane jest używanie jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócania prawidłowego działania Serwisu lub jakichkolwiek procesów prowadzonych w Serwisie lub korzystania z Serwisu przez innych użytkowników. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodowałyby nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Serwisu, systemów lub sieci Usługodawcy lub jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z Serwisem lub innymi zasobami Usługodawcy.
  3. Zakazane jest badanie, skanowanie i testowanie podatności Serwisu oraz sieci z nim połączonych, jak również naruszanie środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania stosowanych w Serwisie oraz sieciach z nim połączonych. Zakazane jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Serwisu lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych z Serwisem lub z jakimkolwiek serwerem Usługodawcy, lub do jakichkolwiek usług oferowanych w Serwisie lub za jego pośrednictwem, poprzez hakowanie, tzw. password mining lub w jakikolwiek inny niedozwolony sposób.
  4. Zakazane jest stosowanie wyszukiwania wstecznego, śledzenia jakichkolwiek informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku lub o jakimkolwiek innym kliencie Usługodawcy, w tym o jakichkolwiek zasobach Usługodawcy nieprzysługujących użytkownikowi, w zakresie ich źródła oraz ujawnianie jakichkolwiek informacji wykorzystywanych przez Serwis, w tym między innymi danych identyfikacyjnych użytkowników, w zakresie wykraczającym poza dane użytkownika, który dokonuje ujawnienia. Zakazane jest fałszowanie tzw. headers oraz dokonywanie manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub przekazu wysyłanego do Usługodawcy w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Zakazane jest podszywanie się w ramach Serwisu pod inne osoby lub podmioty.
  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu przez osoby korzystające z Serwisu na jego rzecz i w jego imieniu. W przypadku, gdy użytkownik podejmuje w ramach Serwisu działanie na rzecz i w imieniu innego podmiotu, które naruszałoby Regulamin, gdyby zostało podjęte przez użytkownika na własną rzecz i w imieniu własnym, stanowi naruszenie Regulaminu przez tego użytkownika.
  6. Użytkownik oświadcza, że akceptując Regulamin i korzystając z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem użytkownik nie narusza ani nie naruszy obowiązującego prawa ani nałożonych na niego prawnych obowiązków mających zastosowanie do użytkowania Serwisu lub Zawartości Serwisu.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca. Dane użytkowników u będą przetwarzane zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności
 7. SERWISY PODMIOTÓW TRZECICH
  1. Serwis może zawierać odnośniki do innych niezależnych witryn internetowych podmiotów trzecich. Usługodawca nie kontroluje takich witryn, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym zawartych w nich informacji i materiałów ani nie gwarantuje określonej jakości takich witryn i ich treści. Korzystanie z takiej witryny stanowi interakcję z podmiotem trzecim, którą Użytkownik podejmuje na własne ryzyko.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Serwis i Zawartość Serwisu są udostępniane użytkownikom w takim stanie, w jakim pozostają na dzień udostępnienia. Usługodawca ani jakikolwiek podmiot powiązany z Usługodawcą lub działający w jego imieniu lub na jego rzecz nie udzielają jakiejkolwiek gwarancji jakości w odniesieniu do Serwisu ani Zawartości Serwisu.
  2. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Usługodawca ani jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę, majątkową lub niemajątkową, rzeczywistą lub w postaci utraconych korzyści, spowodowaną korzystaniem z Serwisu lub Zawartości Serwisu lub powiązaną z ich udostępnieniem przez Usługodawcę.
 9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, użytkownik zwalnia Usługodawcę oraz jego przedstawicieli z odpowiedzialności wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym w zakresie kosztów pomocy prawnej, wynikającej z korzystania przez użytkownika z Serwisu oraz Zawartości Serwisu.
 10. NARUSZENIE REGULAMINU
  1. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia wszelkich informacji, jakie posiada o użytkowniku (w tym jego danych identyfikacyjnych), jeżeli takie ujawnienie będzie konieczne w związku z jakimkolwiek dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania ze strony przez użytkownika lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko osobie, która narusza prawa Usługodawcy lub użytkowników lub klientów Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji dotyczących użytkownika, których ujawnienie będzie niezbędne w celu zapewnienia zgodności z właściwym prawem lub żądaniem uprawnionego organu. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych użytkownika także w sytuacji, kiedy prawo właściwe uprawnia go do takiego ujawnienia, w szczególności w ramach wymiany informacji z innymi podmiotami w celu zapobiegnia oszustwom.
  2. Usługodawca jest uprawniony do zachowania wszelkich informacji przesłanych przez użytkownika z wykorzystaniem Serwisu oraz wszelką komunikację użytkownika z Usługodawcą oraz do ujawnienia takich danych, jeśli jest do tego zobowiązany na podstawie prawa właściwego lub będzie to uzasadnione w celu egzekwowania Regulaminu lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z którymi dane te miałyby naruszać prawa osób trzecich, ochrony praw oraz bezpieczeństwa Usługodawcy, jego pracowników, innych użytkowników oraz innych osób i podmiotów trzecich.
  3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania użytkownikowi dostępu do Serwisu w przypadku ustalenia, że użytkownik naruszył Regulamin lub inne porozumienia zawarte z Usługodawcą lub wytyczne, które mogą być powiązane z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek roszczenia użytkownika związane z zablokowaniem użytkownikowi dostępu do strony jest wyłączona.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DANE O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE
  1. Usługodawca chroni prawa autorskie podmiotów trzecich odpowiadając na pisemne zawiadomienia właścicieli praw autorskich o bezprawnym charakterze danych przekazywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Zawiadomienia powinny być przesyłane na następujący adres e-mail: privacyofficer@careaccess.com.
 12. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej w szczególności niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi lub jakiejkolwiek innej sprawy dotyczącej funkcjonowania Serwisu, na następujących zasadach:
   a.) reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: careaccess.pl@careaccess.com lub pocztą tradycyjną na adres: 00-719 Warszawa, Ul. Zwierzyniecka 6 lok.4
   b.) Usługodawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała co najmniej: imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika składającego reklamację, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją. W przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe z uwagi na niedostateczną ilość danych przekazanych Usługodawcy przez użytkownika, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do użytkownika o uzupełnienie brakujących danych koniecznych do rozpoznania reklamacji,
   c.) reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, a w przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe z uwagi na niedostateczną ilość danych przekazanych Usługodawcy przez użytkownika, w terminie 14 dni od przekazania brakujących danych; odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, chyba, że użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
  2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin stanowi kompletną treść umowy pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą dotyczącą korzystania z Usługi i zastępuje wszelkie inne oferty, ustne lub pisemne, a także wszelką inną komunikację pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą związaną z przedmiotem Regulaminu.
  4. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy informacjami rozpowszechnianymi w Serwisie a treścią Regulaminu, rozstrzygające znaczenie ma treść Regulaminu.
  5. Usługodawca może bez ograniczeń cedować, przenosić lub udzielać sublicencji w odniesieniu do wszystkich praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Regulaminu.